Skip to main content

DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Project rond Barmhartigheid 2023

Matteüs 25, 31-40

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling of dakloos en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling of dakloos gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”  En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

De goede lezer zal opmerken dat het 7e werk van barmhartigheid, het begraven van de doden door Jezus niet genoemd wordt. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde in het jaar 1207 het zevende werk  toe. Het werk dat hij uitkoos was ‘de doden begraven’. Het is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin naast twee bekende, ook door Christus genoemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt: “Ik gaf brood aan de hongerige en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het”. (Tobit 1,17). In de door pestepidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van ‘doden begraven’ immers een bijzondere waarde.

 Vanuit het oogpunt van Diaconie wil diaken Jan van Steenoven een project rond de 7 werken van Barmhartigheid op starten in de Christus Koningparochie en de Franciscusparochie.

Dit project bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur die we houden in de grote zaal van de pastorie in Zundert. Aanvang steeds om 19.30 uur. Het zijn op zichzelf staande avonden, dus als u ’n keer niet kunt geen probleem. Deelname is gratis.

 Belangrijkste doelstelling van het project is bewustwording.

Je er van bewust worden dat Barmhartigheid niet alleen iets is van ‘daar’ maar ook van ‘hier’. Barmhartigheid in je eigen leef- en woonomgeving.

Diverse organisaties en personen die werkzaam zijn binnen het werkveld van Barmhartigheid zijn gevraag om uitleg te geven over de manier waarop zij Barmhartigheid vorm geven.

Programma

  • 6 juni: de ‘Hongerige Voeden en Dorstige Laven’ met medewerking van

De Voedselbank Etten Leur.

  • 13 juni: ‘De Zieken Bezoeken’ met medewerking van diaken Jan van Steenoven over Palliatieve zorg.
  • 20 juni ‘De Vreemdeling / Dakloze Opnemen’ met medewerking van Pastor Naomi, van het Annahuis Breda.
  • 27 juni: ‘De Naakten Kleden’ met medewerking van Lucinda Lambertus van het Leger des Heils.
  • 4 juli‘ De Gevangen Bezoeken’ met medewerking van Gevangen Zorg Nederland.
  • 11 juli ‘De Doden Begraven’ met medewerking van Annelies van Dongen, Mathijssen uitvaartverzorging.

Verder informatie bij diaken Jan van Steenoven.

Mail: jan.vansteenoven@kpnplanet

Telefoon: 06 83591622

X