Category

Algemeen nieuws

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

By | Algemeen nieuws | No Comments

Maatregelen zondagsvieringen vanaf 1 maart
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Gebed
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Kanselbericht

By | Algemeen nieuws | No Comments

De parochiebesturen en het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie, de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de parochie van de H. Drieëenheid delen u het volgende mee:

Op 23 maart zal pastoraal werker Rob van Sambeek de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In verband daarmee heeft bisschop Liesen Rob van Sambeek, onder dankzegging voor zijn grote inzet in onze parochies, met ingang van 23 maart op eervolle wijze ontslag verleend.

Op vrijdag 27 maart zullen we afscheid nemen van Rob van Sambeek. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Rucphen en tijdens de aansluitende bijeenkomst in gemeenschapshuis Agora in Rucphen. De parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u van harte uit voor dit afscheid.

Er is nog een verandering in ons pastoraal team. Diaken Jan van Steenoven heeft, in goed overleg met het pastoraal team en de parochiebesturen, bisschop Liesen gevraagd om in te stemmen met een aanpassing van zijn taken, zodat de taakbelasting voor hem lichter wordt. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd. Concreet betekent dat dat Jan van Steenoven met ingang van 1 maart niet langer lid van het pastoraal team zal zijn, en geen functies meer zal vervullen als contactpastor. Maar voor veel taken kunnen we nog een beroep op hem doen. Zo blijft diaken van Steenoven met regelmaat vieringen verzorgen in het weekend en door de week en zal hij ook uitvaarten en andere gelegenheidsvieringen blijven verzorgen. Hij blijft huisbezoek doen en leiding geven aan de Caritas en de diaconale groepen in onze parochies, en hij blijft betrokken bij de organisatie van de meimaand in Zegge. We zijn blij dat Jan van Steenoven op deze wijze nog actief blijft in onze parochies.

Het afscheid van Rob van Sambeek en het andere takenpakket voor Jan van Steenoven betekent wel dat er vacatures ontstaan in het pastoraal team. Onze besturen spreken met het bisdom over de invulling daarvan.

Parochiebesturen en Pastoraal team

Iona in Van Goghkerkje

By | Algemeen nieuws | No Comments

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondagmiddag 8 maart om 16.00 uur, vindt er in het pittoreske Van Goghkerkje in Zundert een oecumenische viering plaats in het teken van Iona. Iona is een eilandje en spiritueel centrum aan de westkust van Schotland. De Ionaviering kenmerkt zich door mooie muziek en zang, stilte, lezing en gebed. Gebedsleiders zijn dominee Andre Vlieger en pastor Wim van Reen. Vanaf 15.30 uur bent u welkom tijdens de inloop om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Uiterste inleverdatum gebedsintenties rondom Kerst en Oud- en Nieuwjaar

By | Algemeen nieuws | No Comments

LET OP!!
Omdat in de Bode géén kerkberichten verschijnen na 21 december 2019, verzoeken wij u om de gebedsintenties rondom Kerst en Oud- en Nieuwjaar op te geven uiterlijk maandag 16 december 2019 bij het parochiesecretariaat naast de kerk.
De eerstvolgende mogelijkheid daarna, om gebedsintenties in de Bode te laten zetten, is in de tweede week van januari 2020.

Heropening van de kapel in Zegge

By | Algemeen nieuws | No Comments

De Onze Lieve Vrouw van Zegge Kapel is, nadat er eind juli brand was uitgebroken, afgelopen 3 september heropend. Pastoor Hans van Geel ging om 19.00 uur voor in de eucharistie in de Maria Boodschapkerk, daarbij geassisteerd door diaken Jan van Steenoven. Pastoor van Geel sprak in zijn preek over de kracht van een geloofsgemeenschap om zich te herpakken en met velen de schouders te zetten onder het herstellen van de heilige ruimte van de kapel. Vrijwilligers van de parochiekern Zegge hebben wekenlang hard gewerkt om de schade van de brand ongedaan te maken en de kapel in ere te herstellen.

Om de kapel opnieuw in gebruik te kunnen nemen, trok de pastoor, aansluitend aan de eucharistieviering, samen met de gelovigen in processie naar de gerestaureerde kapel. Daar werden Marialiederen gezongen, konden gelovigen een eigen lichtje bij Maria plaatsen en zegende de pastoor de kapel en de gelovigen met wijwater. Het altaar werd door de pastoor bewierookt, zodat gelovigen wederom met eerbied samen eucharistie kunnen vieren.

Enkele vrijwilligers die veel uren gewerkt hadden aan de kapel werden met een bloemetje in het zonnetje gezet.

We zijn blij dat de kapel in oude en ook nieuwe luister is hersteld. Hartelijk dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Pastor Wim van Reen

Procedure bij dopen:

By | Algemeen nieuws | No Comments
 • De aanvraag moet u doen bij uw parochiekern.
 • De datum dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.
 • U vult een inschrijfformulier in. Bij de aanmelding heeft u ook de doopnamen van de peter en meter nodig.
 • LET OP: er mogen géén twee peters of twee meters opgegeven worden.
 • U moet parochiebijdrage doen.
 • U krijgt via de contactpersoon van de parochie de teksten van het doopboekje en de datum van de (verplicht) bij te wonen doopvoorbereidingsavond.
 • Op die doopvoorbereidingsavond krijgt u te horen wie de doopheer is. Daar mee overlegt u wat het tijdstip van de doop is.

Franciscusparochie sluit werkjaar af.

By | Algemeen nieuws | No Comments

De Sint Franciscusparochie regio Rucphen nodigt parochianen en vrijwilligers uit voor de dankviering bij de afsluiting van het werkjaar. De dankviering heeft als motto meegekregen “hartverwarmend”, want we vieren dan het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Het bestuur van de parochie en de pastores geven met deze viering blijk van hun dank voor de bijzondere inzet van velen gedurende het voorbije werkjaar.

De viering vindt plaats op vrijdagavond 28 juni in de Sint Janskapel te Sprundel en begint om 19.00 uur. Een gelegenheidskoor van de Franciscusparochie, samengesteld uit koorzangers van Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge zal deze viering opluisteren. Dirigent is Gerard Konings en organist is Marco Buijs. Lectoren uit kerkdorpen van de parochie zullen lezingen en voorbede verzorgen. Leden van het pastoraal team zijn voorgangers in deze viering.

Na de viering bent u van harte welkom om in de Trapkes elkaar te ontmoeten en een kop koffie of thee met wat lekkers te gebruiken.

U bent allen van harte welkom om mee te vieren.

Namens bestuur en pastores

Teamleider Wim van Reen

Bisdombedevaart 2019

By | Algemeen nieuws | No Comments

In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII.

Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart.

Aanmelden kan via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart: www.bisdombreda.nl

X