Skip to main content
Category

Algemeen nieuws

Passion in Zegge

By Algemeen nieuws, Geen categorie

Wij willen u uitnodigen aanwezig te zijn bij de Passion.

U allen wel bekend van de Passion welke op televisie wordt uitgezonden op witte donderdag.

Leden van diverse koren, waaronder leden van Melody uit Zegge verzorgen 25 maart om 17.30 uur een dergelijke viering in de kerk van Zegge.

Een grote groep zangers en een muziekcombo zal onder leiding van Roland Tighelaar nummers ten gehore brengen rondom het passieverhaal.

 

Passion Zegge

Bent u 25 maart niet in de gelegenheid, dan kunt u ook de week daarna op zondag 2 april dezelfde viering bijwonen om 10.00 uur in de Markuskerk te Breda

Famcat  viering+Verdieping Samen ontdekken = samen leren! feest voor het hele gezin!

By Algemeen nieuws

Folder FamCat

Na het succes van vorig seizoen organiseren we weer een FamCat! FamCat is voor het hele gezin en iedereen is van harte welkom! FamCat bestaat uit een Eucharistieviering met een geloofsverdieping.

Deze keer staat in het teken van de verschillende feest-dagen binnen de katholieke kerk. Weet jij wat Kerstmis betekent? Of Pasen? Of Pinksteren, Goede Week, Allerzielen of Allerheiligen? Aan de hand van een ‘speurtocht’ door de kerk kom je langs de verschillende feestdagen en ontdek je op een leuke manier wat ze betekenen. Er is koffie en thee, limonade en iets lekkers en het is een goed moment om elkaar beter te leren kennen! Zien we jou op 18 september om 9.30 uur in de H. Willibrorduskerk in Sint Willebrord? Graag tot dan!

KERSTACTIE  T.B.V.  DE  VOEDSELBANK

By Algemeen nieuws

De cluster Kerk en Samenleving/Caritas Rucphen organiseert
volgende week weer een inzamelingsactie in de Plus Mannien
supermarkt aan het Raadhuisplein in Rucphen t.b.v. de Voedsel-
bank en wel op vrijdag 11 en zaterdag 12 december a.s.
Het doel is om iets van onze welvaart af te staan aan de mensen,
die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank,
om ook hen iets extra’s te geven met de Kerstdagen. Vanwege de
coronacrisis betreft het helaas een toenemend aantal personen.
Bovendien ontvangen de voedselbanken op dit moment minder
artikelen van de reguliere leveranciers. De inzameling geschiedt
coronaproof !

De artikelen dienen te bestaan uit houdbare producten, zoals
houdbare melk, koffie, soep in blik, leverpastei, rijst, macaroni,
tandpasta e.d. Een overzicht van gewenste producten treft u aan op
posters en flyers bij de ingang van de supermarkt.
DOET U (WEER) MEE om de mensen, die het aanzienlijk minder
hebben dan wij, een leuke Kerst te bezorgen ?? Nadere informatie
over deze actie kunt u verkrijgen via tel. nummer 0657 33 66 70
of tijdens de actiedagen in de supermarkt.

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

By Algemeen nieuws

Maatregelen zondagsvieringen vanaf 1 maart
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Gebed
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Kanselbericht

By Algemeen nieuws

De parochiebesturen en het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie, de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de parochie van de H. Drieëenheid delen u het volgende mee:

Op 23 maart zal pastoraal werker Rob van Sambeek de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In verband daarmee heeft bisschop Liesen Rob van Sambeek, onder dankzegging voor zijn grote inzet in onze parochies, met ingang van 23 maart op eervolle wijze ontslag verleend.

Op vrijdag 27 maart zullen we afscheid nemen van Rob van Sambeek. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Rucphen en tijdens de aansluitende bijeenkomst in gemeenschapshuis Agora in Rucphen. De parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u van harte uit voor dit afscheid.

Er is nog een verandering in ons pastoraal team. Diaken Jan van Steenoven heeft, in goed overleg met het pastoraal team en de parochiebesturen, bisschop Liesen gevraagd om in te stemmen met een aanpassing van zijn taken, zodat de taakbelasting voor hem lichter wordt. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd. Concreet betekent dat dat Jan van Steenoven met ingang van 1 maart niet langer lid van het pastoraal team zal zijn, en geen functies meer zal vervullen als contactpastor. Maar voor veel taken kunnen we nog een beroep op hem doen. Zo blijft diaken van Steenoven met regelmaat vieringen verzorgen in het weekend en door de week en zal hij ook uitvaarten en andere gelegenheidsvieringen blijven verzorgen. Hij blijft huisbezoek doen en leiding geven aan de Caritas en de diaconale groepen in onze parochies, en hij blijft betrokken bij de organisatie van de meimaand in Zegge. We zijn blij dat Jan van Steenoven op deze wijze nog actief blijft in onze parochies.

Het afscheid van Rob van Sambeek en het andere takenpakket voor Jan van Steenoven betekent wel dat er vacatures ontstaan in het pastoraal team. Onze besturen spreken met het bisdom over de invulling daarvan.

Parochiebesturen en Pastoraal team

Iona in Van Goghkerkje

By Algemeen nieuws

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondagmiddag 8 maart om 16.00 uur, vindt er in het pittoreske Van Goghkerkje in Zundert een oecumenische viering plaats in het teken van Iona. Iona is een eilandje en spiritueel centrum aan de westkust van Schotland. De Ionaviering kenmerkt zich door mooie muziek en zang, stilte, lezing en gebed. Gebedsleiders zijn dominee Andre Vlieger en pastor Wim van Reen. Vanaf 15.30 uur bent u welkom tijdens de inloop om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Heropening van de kapel in Zegge

By Algemeen nieuws

De Onze Lieve Vrouw van Zegge Kapel is, nadat er eind juli brand was uitgebroken, afgelopen 3 september heropend. Pastoor Hans van Geel ging om 19.00 uur voor in de eucharistie in de Maria Boodschapkerk, daarbij geassisteerd door diaken Jan van Steenoven. Pastoor van Geel sprak in zijn preek over de kracht van een geloofsgemeenschap om zich te herpakken en met velen de schouders te zetten onder het herstellen van de heilige ruimte van de kapel. Vrijwilligers van de parochiekern Zegge hebben wekenlang hard gewerkt om de schade van de brand ongedaan te maken en de kapel in ere te herstellen.

Om de kapel opnieuw in gebruik te kunnen nemen, trok de pastoor, aansluitend aan de eucharistieviering, samen met de gelovigen in processie naar de gerestaureerde kapel. Daar werden Marialiederen gezongen, konden gelovigen een eigen lichtje bij Maria plaatsen en zegende de pastoor de kapel en de gelovigen met wijwater. Het altaar werd door de pastoor bewierookt, zodat gelovigen wederom met eerbied samen eucharistie kunnen vieren.

Enkele vrijwilligers die veel uren gewerkt hadden aan de kapel werden met een bloemetje in het zonnetje gezet.

We zijn blij dat de kapel in oude en ook nieuwe luister is hersteld. Hartelijk dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Pastor Wim van Reen

X