All Posts By

Karin Wagener De Laat

Adventsactie 2020

By | Geen categorie | No Comments

Dit weekend start de adventsperiode, een tijd waarin we op weg zijn naar Kerstmis, de geboortedag van Jezus, het kerstkind. Bij alle onzekerheid door corona willen we de kinderen die het door welke omstandigheden dan ook moeilijk hebben niet uit het oog verliezen.

De bisschoppen vragen ons om in de Adventsactie een keuze te maken uit de projecten die zij voordragen. Als Regio Rucphen en Zundert willen we graag een bijdrage leveren aan een project in Malawi waar meer dan de helft van de bewoners moeten rond komen van 1 euro per dag. Er wordt uitsluitend mais verbouwd. Het afgelopen jaar is 90% van de oogst verloren gegaan.

In Malawi werkt een landelijke organisatie, CICOD, aan het verbeteren van het levensonderhoud, van opleiding, van sanitair en milieubeheer. Het project waar we voor gekozen hebben richt zich, via de genoemde stichting, op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met 464 schoolgaande kinderen die vaak hun school verzuimen door de voedselonzekerheid. De landelijke organisatie wil bereiken dat de voedselvoorziening door het inrichten van modeltuinen en het beschikbaar stellen van 5 kippen per gezin beter op peil blijft. Er is begeleiding bij het kweken van meerdere gewassen, bij het op orde krijgen van hun financiën en er wordt sojameel gegeven zodat de alleenstaande moeders hun kinderen tenminste twee keer per dag een fatsoenlijke maaltijd kunnen geven.

In de vieringen in de katholieke kerken in beide regio’s wordt dit weekend gecollecteerd voor dit project in Malawi.

Overweging bij Christus Koning

By | Geen categorie | No Comments

In mijn woonplaats bestaat het platform minima. Het biedt een plek voor de zwakkeren in de samenleving, voor gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen, voor personen die worstelen met ziekte en handicap en overgeleverd zijn aan onbegrijpelijke regelgeving. Mensen aangewezen op de voedselbank. Er zijn altijd mensen aan de onderkant van de samenleving. Mensen die aangewezen zijn op hulp.

In de evangelielezing horen we dat Jezus tegen ons zegt: ik had honger en je hebt me te eten gegeven, ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven. Ik was ziek en zat in de gevangenis en je hebt me bezocht. Ik was vreemdeling en jij hebt me opgenomen.

Jezus heeft het niet over zichzelf, maar over de meest kwetsbare mensen, waar ook het platform minima zich voor inzet. Hij laat weten, dat hulp aan kwetsbare mensen gelijk staat aan het helpen van Hem.

We vieren vandaag Christus Koning. Een feest dat vroeger gepaard ging met  pracht en praal. Een hoogmis met drie heren. Er klonken de woorden “Christus overwint, Christus regeert, Christus heerst”. Hij was immers Christus koning.

We moeten die woorden niet verwarren met Jezus als machthebber, maar juist als dienaar. Geen koning, maar herder.

Als wij iemands honger stillen, of dorst lessen, als we iemand bezoeken die ziek is of die gevangen zit in zichzelf of in een cel, als wij ons oog gericht houden op wat mensen nodig hebben om te kunnen leven, dan zal Jezus zeggen: wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.

Het is een goed werk om hongerigen en dorstigen van eten en drinken te voorzien. Mensen kunnen ook honger hebben naar aandacht en medeleven, dorst naar een bemoedigend woord, een schouderklopje. Er schuilt een goed werk in die honger stillen en die dorst lessen.

We verstaan gevangen zitten vaak als je straf uitzitten. Ziek zijn als in het ziekenhuis of thuis op bed liggen. Mensen kunnen ook gevangen zitten in onzekerheid, angst en twijfel. Je kunt ziek worden van roddels, ziek van dat je gemeden wordt en men meteen boog om je heen loopt. Het is een goed werk om naast deze mensen te gaan

staan.

We zien een vreemdeling vaak als asielzoeker, vluchteling. Mensen kunnen ook vreemden voor elkaar worden, als een ander niets met je te maken wil hebben. Een kind kan een vreemde, uitgestoten worden als het niet mee mag spelen. Het is een goed werk om wie vreemd voor je is te begroeten.

In de woorden van het evangelie worden we aangesproken op ons vermogen tot helpen, tot echte verbindingen met mensen te willen aangaan, om elkaar te helpen mens te zijn. En dat kan hulp zijn voor de ziel en voor het lichaam.

Het platform minima heeft aandacht voor mensen die zichzelf niet goed kunnen redden. Het leert kinderen op scholen  wat het zeggen wil te moeten leven in armoede. Aan de hand van een ganzenbordspel, leren zij zich in te leven in situaties van armoede, waar andere kinderen soms in moeten leven. Het is een goed werk te leren over armoede en te weten hoe armoede ingrijpt in het leven.

Op de lijst van meest welvarende landen, waar mensen het gelukkigst zijn, staat Nederland altijd bij de bovenste 5. We leven niet in een arm onderontwikkeld land, maar de gevolgen van armoede zijn ook hier voelbaar en zichtbaar.

Als christenen zijn wij geroepen om oog te hebben voor mensen die hier mee moeten leven. Wij mogen gestalte geven aan de Bijbelse oproep: wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Hiertoe roept Christus Koning, de dienstbare en goede herder, ons op.

 

Pastor Wim van Reen

Mededeling:

By | Geen categorie | No Comments

Medeparochianen,

Met Christus Koning eindigt het kerkelijk jaar. De daaropvolgende zondag begint een nieuw kerkelijk jaar met de Advent. Dit is een tijd van bezinning, waarin we Buurten met de Bijbel. We lezen de evangelies van de adventszondagen en buurten er over. Het Buurten met de Bijbel is in de Franciscusparochie de komende 4 woensdagen om 14.00 uur in de Martinuszaal te Rucphen. In de regio Zundert is het de komende 4 donderdagen om 14.00 uur in de pastorie aan de Molenstraat. Wilt u deelnemen, dan dient u zich aan te melden bij onze teamassistente Jeannette de Kort. Aanmelden kan nog deze zaterdag en zondag. U vindt de gegevens van de teamassistente op de affiches over Buurten met de Bijbel die achter in de kerk liggen.

Pastor Wim van Reen, pastor voor geloofsvorming.

Lezingen en overweging bij de 33e zondag door het jaar A (15 november).

By | Geen categorie | No Comments

 

Lezing uit het boek Spreuken 31,10-13.19-20.30-31.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken.
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en doet ermee wat haar handen aangenaam vinden.
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die Jahwe vreest, moet geroemd worden.
Bejubelt haar om de vrucht van haar handen en roemt haar in de poorten om haar werken. 

Evangelie volgens Matteüs 25,14-30.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis voor: Het zal met het rijk der hemelen zijn als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te ver­trou­wen.

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaam­heid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekre­gen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.
Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen.
Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnen­haal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.

Overweging

Een man reist naar het buitenland en hoeft niet in quarantaine. Dat waren nog eens tijden. Hij verdeelt zijn bezit onder drie knechten. De een krijgt 5 talenten, een volgende krijgt er 2 en de derde krijgt 1 talent. Een talent staat voor ongeveer 20 jaar arbeidsloon. Hoe dan ook de man heeft heel wat te verdelen.

De knecht die 5 talenten kreeg gaat er mee aan de slag en die met de 2 ook. Die met het ene talent, begraaft het. Van 5 talenten weet de eerste knecht er 10 te maken, de tweede knecht verdubbelt het zijne ook tot 4, maar die met 1 blijft bij 1.

Als er in het evangelie getallen en cijfers voorkomen, dan hebben die vaak een bijzondere betekenis. Vandaag gaat het om de cijfers 5, 2 en 1. Er is nog een andere plaats in het evangelie waar 5 en 2 samen gebruikt worden, namelijk bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, want daar zijn 5 broden en 2 vissen.

Mattheus de evangelist heeft een bedoeling met de cijfers. De 5 verwijst voor hem naar de 5 boeken van Mozes, die samen de joodse Wet worden genoemd. In die boeken staat een belangrijk deel van de geschiedenis van het Joodse volk met hun God. De schepping wordt erin beschreven, de Ark van Noch en de zondvloed komen er in voor, de toren van Babel, de Aartsvaders Abraham, Isaak, Jakob en Jozef volgen elkaar op, waarna de uittocht uit het beloofde land volgt met Mozes als gids door de woestijn. Op die tocht ontvangt het volk de richtlijnen voor goed samenleven: de 10 geboden.

Deze 5 talenten krijgt de knecht in handen en hij gaat er mee werken. En dat is volgens Mattheus ook de bedoeling, dat je werkt met de Wet. Jezus had zelf de Wet samengevat in twee zinnen: Heb God Lief! En Je naaste als jezelf!

De 2 talenten verwijzen voor Mattheus naar de twee pijlers van het Joodse geloof, de Wet en de Profeten. De profeten waren de mannen en vrouwen, die het volk voortdurend een spiegel voorhielden als ze weer eens de weg van God verlaten hadden en elkaar naar het leven stonden of simpelweg voor eigen gewin gingen. De knecht die de 2 krijgt gaat ermee aan de slag. En dat is precies wat Mattheus ons wil laten horen. Met de Wet ga je aan de slag en je houdt je oren open voor wat de profeten je te zeggen hebben.

En dan is er nog dat ene talent. Voor Mattheus verwijst 1 naar God die alles omvat, die Alfa en Omega is, die de Oorsprong en Voltooiing is, die de Bron en het Doel is van al wat leeft. De 1 omvat daarmee zowel de 5 als de 2. En als er al een talent is waardoor je je geleid mag weten en je aangespoord mag voelen om werk te maken van het Rijk van God, de wereld van liefde, recht en vrede, dan is het wel dit ene talent. En uitgerekend dit talent wordt begraven. Bang om ermee aan de slag te gaan, bang voor verlies voor vermindering. Angst is een slechte raadgever.

Bij terugkomst beloont de meester de twee knechten die hun talenten hebben verdubbeld. Die met dat ene talent wordt lui en slecht genoemd en buiten geworpen in de duisternis. Als je niet handelt met je talent, als je niets onderneemt, dan verandert er niets, blijft alles bij het oude. En dat is niet de bedoeling volgens Mattheus. Jezus kwam iets nieuws brengen en dat mogen we uitdragen.

De talenten in de bijbel hebben in ons taalgevoel een andere betekenis gekregen, namelijk onze eigenschappen, onze krachten, onze creativiteit, onze talenten. Als we met dit in het achterhoofd naar de lezing kijken, mogen we erkennen, dat wij onze talenten ook mogen inzetten voor Gods Wet en dat ook wij in de spiegel mogen kijken als de profeten ons die voorhouden. Zetten we onze talenten op de juiste manier in? We hoeven niet het onmogelijke te realiseren, maar wel is het hoogst haalbare van ons gevraagd.

De sterke vrouw uit de eerste lezing is een mooi voorbeeld van hoe een vrouw, echtgenote en moeder, haar zorg en dienstbaarheid schenkt aan haar gezin en haar omgeving, waar anderen ook haar talenten nodig hebben.

Welke talenten bezitten wij, bezit u, bezit ik? Zet ik die voldoende in om mijn en uw wereld te verbeteren? Durf ik als het nodig is, om het talent van een ander te vragen als ik zelf hulp nodig heb? God heeft ons allen onze talenten geschonken, opdat wij er samen het beste van maken.

Misschien moeten we ons hierin niet teveel voornemen, want voornemens zijn in principe voor 1 januari en op 2 januari kun je ze beter loslaten, want ze gaan je in de weg zitten, als blijkt dat je maar niet uit je stoel komt om de wereld te verbeteren. Je kunt beter kijken wat je doet op het moment dat je iets doet. Geniet van dat gezegende moment, dan komt je talent tot zijn recht.

Geloofsvorming voor volwassenen

By | Geen categorie | No Comments

Buurten met de Bijbel in de Advent

Advent, een tijd van wachten en verwachten. We gaan op weg naar kerstmis, de geboorte van Jezus. Onderweg worden we verleid met glitter en glamour, kerstmarkten en glühwein. Naast buitenkant is er in het buurten even aandacht voor de binnenkant.

Advent nodigt uit om even stil te worden bij onze binnenkant, om te bezinnen op wat voor ons van waarde is. 

Een bescheiden poging om hieraan tegemoet te komen is Buurten met de Bijbel in de Advent. We gaan op weg met Bijbelverhalen van Advent. U bent van harte welkom.

Rond de eerste zondag van de Advent:

Woensdag 25 november 14.00 uur Rucphen

Donderdag 26 november 14.00 uur Zundert

 

Rond de tweede zondag van de Advent:

Woensdag 2 december 14.00 uur Rucphen

Donderdag 3 december 14.00 uur Zundert

 

Rond de derde zondag van de Advent:

Woensdag 9 december 14.00 uur Rucphen

Donderdag 10 december 14.00 uur Zundert

 

Rond de vierde zondag van de Advent:

Woensdag 16 december 14.00 uur Rucphen

Donderdag 17 december 14.00 uur Zundert

Samenkomst in Rucphen: Martinuskerk, Raadhuisstraat 3 Rucphen

Samenkomst in Zundert: parochiecentrum, Molenstraat 9, Zundert

 

Vanwege de regels volgens het RIVM is het noodzakelijk om u van te voren in te schrijven!

Graag aanmelden bij de teamassistente: teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com

Vanwege de 1,5 meter afstand is er plaats voor maximaal 8 personen

 Pastor Wim van Reen

Allerheiligen

By | Geen categorie | No Comments

De kerk viert op 1 november Allerheiligen. Het is de dag waarop we al die mensen eren die hun leven in het teken stelden van de weg van God, en vaak hun leven gaven voor het ideaal van het Rijk van God. In de Sint Annakerk aan het Bekkerveld te Heerlen, de stad waar ik mijn studie Theologie heb gevolgd, is er glas-in-loodraam waarop mensen staan afgebeeld, die we als moderne heiligen zouden mogen beschouwen. Mensen die tot de verbeelding spreken door wat ze hebben gedaan en door wie ze waren. Van linksboven naar rechtsonder staan de volgende ‘moderne heiligen’ afgebeeld: Pierre Teilhard de Chardin, Anne Frank, Martin Luther King, Abbé Pierre, Paus Johannes de 23e (voor hij officieel heilig werd verklaard door Paus Franciscus), Moeder Teresa (voor zij officieel heilig werd verklaard door Paus Franciscus ), Dom Helder Camara, Steve Biko, bisschop Bekkers, Julius Nyerere, Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammarskjöld.  Mocht u ooit in Zuid Limburg op bezoek zijn of vakantie vieren, dan is een bezoek aan de Sint Annakerk aan het Bekkerveld te Heerlen zeker te overwegen.

Pastor Wim van Reen

Overweging bij de zaligsprekingen door pastor Wim van Reen

By | Geen categorie | No Comments

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onder­richtte hen aldus:

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedi­gen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerech­tigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervin­den.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnent­wil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.

(Mattheus 5, 1-12a)

 De evangelielezing van de zaligsprekingen komt ons bekend voor. Sommigen van ons kunnen delen ervan reciteren. We kennen hem min of meer van buiten en van de andere kant vragen we ons vaak af, wat er nu toch bedoeld wordt met zalig als je verdrietig bent. Hoe kun je zalig zijn als je verdriet hebt? Hoe kun je zalig zijn als je vervolgd wordt?

Jezus gaat er goed voor zitten, op de berg, zodat iedereen hem goed kan horen en zien. Op een berg komen hemel en aarde iets dichter bij elkaar. Hij spreekt daar zijn rede uit, die daarom Bergrede genoemd wordt. De zaligsprekingen vormen een klein deel ervan. Jezus spreekt tot in de volkstaal, het Aramees, verwant aan het Hebreeuws.

Wat zegt Jezus eigenlijk in het Aramees als hij de zaligsprekingen uitspreekt? Het woord zalig is waarschijnlijk niet de beste vertaling van wat Jezus bedoelt. Wat zou een betere vertaling zijn? En helpt ons die om beter te verstaan wat Jezus bedoelt?

Het Aramese woord, dat met zalig vertaald wordt, gaat over op weg zijn, onderweg zijn. Zalig lijkt dus niet zozeer een toestand, maar meer een beweging aan te duiden. In plaats van zalig zou je misschien beter kunnen vertalen: je bent op de goede weg naar geluk… Misschien klinken de zaligsprekingen hierdoor ineens heel anders en kunnen we ons er wellicht iets beter in verplaatsen. Hoe zouden de zaligsprekingen dan klinken? Ik probeer het op mijn manier:

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat Gods weg, als je arm van geest bent, als rijkdom en bezit niet het einddoel van je leven zijn, als je bereid bent te delen met hen die nauwelijks eten hebben. Maar je bent niet op Gods weg als je alles voor jezelf houdt.

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat de weg van God, als je verdriet hebt om het onrecht en kwaad in de wereld en je daar iets aan probeert te doen. Maar je gaat niet Gods weg als het je onverschillig laat.

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat de weg van God, als je zachtmoedig bent, en geen kwaad met kwaad vergeldt, als je kunt vergeven en vergeten. Maar je gaat niet Gods weg als je de wet van de jungle toepast, oog om oog, tand om tand.

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat de weg van God, als je aan de mensenrechten werkt en onrecht aan de kaak stelt. Maar je gaat niet Gods weg als je oneerlijk bent, als je anderen uitbuit voor eigen voordeel.

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat de weg van God, als je barmhartig bent, als je medelijden hebt met mensen in nood, als je klaarstaat om te helpen. Maar je gaat niet Gods weg als je hard en kil blijft als je mensen in nood ziet.

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat de weg van God als je zuiver van hart bent, als je in de ander een mens ziet die ook gelukkig wil zijn. Je gaat niet Gods weg als je zijn leefregels aan je laars lapt.

Je gaat de goede weg naar het geluk, je gaat de weg van God, als je vrede sticht, als je in goede harmonie wilt samenleven, als je onderlinge strijd helpt verzoenen. Je gaat niet Gods weg als je onmin met geweld wilt verdrijven.

Wie deze woorden van Jezus kan omzetten in dagelijks handelen, gaat de goede weg naar het geluk, gaat de weg van God. Zalig wij die ons christenen mogen noemen, want wij zullen kinderen van God genoemd worden, wij mogen zijn weg gaan. Amen

Laten we voor elkaar blijven bidden, dat we samen mogen uithouden, wat we soms bijna niet uit kunnen houden:

By | Geen categorie | No Comments

Pastoor Hans van Geel sprak in de Bode over God die even hard huilt als mensen, nu het coronavirus ons leven beheerst.

God, Gij kent ons, Gij weet van ons zitten en opstaan, al voor wij woorden spreken hebt Gij ze al gehoord:

Voor wie het moeilijk vinden om de coronamaatregelen vol te houden, die dierbaren ziek zien worden, die bang zijn voor wat de toekomst brengen zal; dat zij mensen mogen ontmoeten die hoop, troost en vertrouwen uitstralen…

Voor regering en parlement, voor hen die wij aangewezen hebben om leiding te geven in deze moeilijke tijden; dat zij het welzijn en de gezondheid van ieder voor ogen houden; dat zij zichzelf geleid mogen weten door de grondwet van naastenliefde…

Voor wie werkzaam zijn in de zorg, in de ziekenhuizen, verpleegklinieken, zorgcentra; voor wie nog moeten herstellen van de krachtsinspanning die door hen geleverd werd in het voorjaar; dat zij de kracht vinden om zieken opnieuw te omgeven met goede zorg, liefde, aandacht en geduld…

Voor onszelf, zoekend naar een manier om waardig om te kunnen blijven gaan met alle coronamaatregelen; dat wij onszelf geleid mogen weten door de goddelijke koers van liefde, goedheid en zorg om elkaar…

God, 

keer ons naar U en naar elkaar 

opdat wij in het gelaat van elke andere mens
uw beeld leren zien, door Christus onze Heer. Amen.

Pastor Wim van Reen

In memoriam Jan van Broekhoven (1944 – 2020)

By | Geen categorie | No Comments

Op 21 september jl. is Jan van Broekhoven overleden. Jan was 76 jaar. Op zaterdag 26 september is de uitvaartviering gehouden, in zijn zo geliefde parochiekerk van de H. Martinus te Rucphen. Daarna is Jan, begeleid door zijn dierbaren, ten ruste gelegd op de algemene begraafplaats in Rucphen.

Vele jaren heeft Jan gewerkt voor de gemeente Rucphen. Als stedenbouwkundige heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in alle dorpskernen van de gemeente en daarmee aan het creëren van een vertrouwde en veilige woonomgeving voor heel veel inwoners van onze gemeente.

Daarnaast heeft Jan heel veel vrijwilligerswerk verricht. Vanuit zijn grote interesse voor cultuur, geschiedenis en natuur heeft hij zich ingezet voor vele organisaties die verbonden zijn met deze thema’s. Hij was actief betrokken bij de heemkundekringen van Rucphen en Sprundel. Over vele onderwerpen heeft hij een archief opgebouwd, inclusief heel veel door hem gemaakte foto’s. Diverse publicaties en boeken heeft Jan op basis hiervan geschreven. Voor de gemeenschapshuizen in Rucphen, eerst de Vaart en aansluitend Agora, was Jan vele jaren de bouwkundig adviseur. Vanuit zijn kennis en ervaring heeft hij mede zorg gedragen voor goed onderhouden en functioneel ingerichte gemeenschapshuizen. Na zijn pensionering heeft Jan zich met raad en daad ingezet voor de ouderen. Als bestuurder heeft Jan jarenlang gewerkt voor KBO afdeling Rucphen. Samen met anderen heeft Jan aan de wieg gestaan van de Rucphense Actieve Senioren (RAS). Als creatief en doortastend bestuurder heeft hij mede een stevig fundament gelegd voor deze vereniging.

Groot was zijn betrokkenheid bij en inzet voor de parochie H. Martinus Rucphen. Vanaf het moment dat Jan en Corry in Rucphen zijn komen wonen, is Jan betrokken geweest bij onze parochie. Meer dan 50 jaar is hij actief lid geweest van het zangkoor van de parochie. Jan was lid van de Rouwverwerkingsgroep, hij maakte de gedachteniskruisjes. Samen met andere vrijwilligers heeft Jan ervoor gezorgd, dat het gehele archief van de parochie in kaart is gebracht en is geordend. Zijn speciale aandacht ging hierbij uit naar de bidprentjes. Hiervoor heeft Jan een compleet en overzichtelijk archief opgezet, een bron van veel informatie voor (toekomstige) onderzoekers die op zoek zijn naar informatie van vorige generaties. Op basis van alle beschikbare archieven, ook het gemeentelijke en regionale archief, heeft Jan een speciaal boek gemaakt voor onze parochie. Daarin heeft hij een chronologisch overzicht gegeven van alle pastoors en kapelaans die in onze parochie gediend hebben. Een heel bijzonder boek, waarmee Jan op geheel eigen wijze zicht geeft op de ontwikkelingen in onze parochie sinds het ontstaan (1464).

Als bouwkundig adviseur was Jan nauw betrokken bij alle zaken die te maken hadden met (het onderhoud van) ons kerkgebouw. Dit heeft hij altijd op de voor hem zo karakteristieke wijze gedaan: met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, tot in de puntjes voorbereid en met zorg voor een praktische en welhaast perfecte uitvoering. Met name tijdens de grote renovatie van onze kerk in 2014/2015 was Jan met recht de bouwheer namens onze parochie. Hij heeft er mede toe bijgedragen dat ons kerkgebouw nu weer voor vele tientallen jaren in goede staat van onderhoud is en volledig is ingericht voor alle functies waarvoor wij als parochie het gebouw gebruiken. Voor zijn grote verdiensten bij deze renovatie, en voor al zijn andere hierboven genoemde verdiensten, heeft Jan in 2015 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Een onderscheiding die Jan meer dan verdiend had en die hij met gepaste trots in ontvangst heeft genomen. De laatste twee projecten (herinrichting kern Rucphen en renovatie van het Heilig Hartbeeld), waaraan Jan volop heeft meegewerkt, zijn op dit moment nog in uitvoering. Het eindresultaat hiervan zal hij helaas niet meer kunnen beoordelen. Gelukkig hebben wij Jan nog tot op het laatst deelgenoot kunnen maken van de status en voortgang. Met een gerust gevoel heeft Jan hiervan kennis genomen, in het vertrouwen dat de afronding van deze projecten in lijn zal zijn met zijn verwachtingen.

Wij nemen afscheid van een GOED mens. Behulpzaam, praktisch, zorgvuldig, betrokken, altijd klaar staand als om zijn inzet gevraagd werd, plichtsbewust, deskundig. Zo herinneren wij ons Jan. Jan heeft naastenliefde in de praktijk gebracht, in de ware zin van het woord. Vrede en alle goeds heeft Jan ons toegewenst op zijn bidprentje. Wij op onze beurt wensen Jan toe, dat hij nu de Eeuwige Vrede gevonden zal hebben bij zijn Herder en dat hij de rust krijgt, die hij zo enorm verdiend heeft. Corry, de kinderen van Jan en Corry en alle overige gezins- en familieleden wensen wij veel sterkte toe bij dit grote verlies. Dat Jan moge rusten in vrede.

X